Het Christelijk Opvoedingsproject.

Ter Strepe is een leer- en leefschool voor buitengewoon secundair beroepsonderwijs opleidingsvorm 3.

  • type basisaanbod, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • type 1 en 3, voor leerlingen met een lichte verstandelijke ontwikkelingsvertraging en/of gedrags-en emotionele beperking
  • type 9, voor leerlingen met een diagnose van autisme

De school is er voor alle leerlingen: elk kind wordt aanvaard met zijn eigenheid en zijn problemen.

Via een kwaliteitsvolle beroepsopleiding wordt er naar gestreefd de jongeren maximaal voor te bereiden op een zelfstandig leven en een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt. De stappen die worden ondernomen zijn per opleiding uitgeschreven in het opleidingsprofiel en in haalbare jaarprogramma’s.

In de geïntegreerde algemene sociale vorming worden aspecten aangeboden en getraind uit het dagelijkse leven. Thema’s zoals wonen, relaties, vrije tijd, zelfredzaamheid en weerbaarheid komen uitvoerig aan bod. Er wordt een algemene en actuele kennis aangeboden om de wereld waarin wij leven beter te kunnen begrijpen en bevatten.

Leerlingen met specifieke noden krijgen individuele bijstand door opvoedend en paramedisch personeel. De sportieve en sociale ontwikkeling krijgt een extra dimensie op sportdagen, in het aanbieden van meerdaagse activiteiten, het aanbieden van sport tijdens de recreaties.

Om dit opvoedingsproject te helpen realiseren, worden ontwikkelingsdoelen nagestreefd die door de overheid zijn vastgelegd. Deze doelen worden geselecteerd zowel op schoolniveau, klassenniveau als het individueel niveau.

Ze zijn geordend volgens een aantal ontwikkelingsdomeinen: Burgerzin – Functionele rekenvaardigheid – Functionele taalvaardigheid – Gezondheidseducatie – Leren leren – Lichamelijke opvoeding – Milieueducatie – Sociaal emotionele educatie – Vrijetijdsvaardigheden.

Het waarde gebonden referentiekader van waaruit we ons opvoedingsproject willen sturen is geplaatst in een christelijk perspectief. Als christelijke school willen we dan ook de jongeren helpen opgroeien in een samenleving waarin we onze christelijke waarden willen doorgeven in dialoog met personen met dezelfde of andere levensbeschouwingen.

Bijzondere aandacht willen we schenken aan de christelijke waarden zoals verdraagzaam zijn, een evenwichtig gevoelsleven, eerbied voor de anderen, het beleven van eigen vrijheid en het opnemen van verantwoordelijkheid.

Daarom is er een schoolreglement waarin duidelijk staat wie we zijn, wat we willen en hoe we ons leef-, leer-en opvoedingsproject trachten waar te maken.

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en bij eventuele vragen en problemen staan we altijd klaar om met u naar een passende oplossing te zoeken.

Alle personeelsleden vormen een gemeenschap waarbij iedereen het geluk van de andere beoogt. Ze hebben aandacht voor hun pedagogische taak. De klastitularis heeft daar bovenop nog de bijzondere zorg voor zijn leerlingen.

De ouders worden zoveel mogelijk betrokken in het opvoedingsproces: ons inspraakorgaan is de schoolraad. Er zijn veel contactmogelijkheden voorzien voor de ouders: via de mededelingen in de de agenda, het ondertekenen van het rapport, de persoonlijke ontmoetingen op contactavonden, openschooldagen en voorlichtingsavonden. Indien er moeilijkheden rijzen die een directe aanpak vereisen, worden de ouders daarover telefonisch ingelicht, eventueel aangevuld met een herstelgesprek. Het is steeds de bedoeling voorstellen te doen om samen zo vlug mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

 


 Visie: “Buitengewoon onderwijs op vandaag voor morgen”

Onze visie vertrekt vanuit een christelijke inspiratie. Als school voor buitengewoon onderwijs onderscheiden we ons van het gewoon onderwijs:

  • Wij werken respectvol met elk kind dat we benaderen vanuit zijn achtergrond en de eigen mogelijkheden.
  • We dagen elk kind uit om zijn mogelijkheden – hoe beperkt soms ook – te ontplooien via het waarderen en het bemoedigen.
  • We hebben naast de verstandelijke ontwikkeling evenveel – en vooral – aandacht voor hun sociale en emotionele ontwikkeling, hun creativiteit, de taalontwikkeling, lichaamsontplooiing en hun handvaardigheid.
  • Wij maken leerlingen met bijzondere noden bewust dat ze daarmee kunnen leven via aangeleerde technieken en attitudes.
  • Wij streven ernaar voor elke leerling de maximale integratie in het latere maatschappelijk leven mogelijk te maken door functioneel gericht te werken.
  • Wij kiezen voor een ruime omkadering met gespecialiseerd personeel en voor teamwerk waarin elk teamlid een evenwaardige en maximale inbreng heeft.
  • We hechten veel belang aan een optimale samenwerking met de ouders/opvoeders, het CLB en andere hulpverlenende diensten met het oog op het welbevinden van de hele schoolgemeenschap.

Daarom is onze school anders en ruimer!