Schoolkalender 2022-2023

Info brochure: wegwijs in Ter Strepe

Wat is BuSO?

BuSO of Buitengewoon Secundair Onderwijs is een onderwijsvorm bedoeld voor leerlingen die tijdelijk of permanent extra ondersteuning nodig hebben. Mogelijke redenen daarvoor zijn specifieke onderwijsbehoeften (type basisaanbod), een licht verstandelijke beperking (type 1), gedragsproblemen en/of emotionele problemen (type 3) of autisme (type 9).
Het Buitengewoon Secundair Onderwijs richt zich op jongeren tussen de 13 en 21 jaar. Het doel van BuSO is de leerling voorbereiden op tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt. Onderwijsvorm BuSO OV3 in Ter Strepe bestaat uit 6 studiejaren.
Het 6e jaar wordt aangeboden onder de vorm van “Alternerende BeroepsOpleiding” (ABO). Dit een absolute meerwaarde!

Wat is opleidingsvorm 3 (OV3)?

In deze opleiding focust men op het gewoon leef- en werkmilieu.
Leerlingen kunnen kiezen uit een aantal beroepen, welke ze op een professionele manier aangeleerd zullen krijgen, rekeninghoudend met de technieken die ook in het bedrijfsleven gebruikt worden.
Het grote verschil met het gewone beroepsonderwijs ligt in de individuele benadering.
Voor iedere leerling wordt er een individueel handelingsplan op maat opgesteld.
In dat handelingsplan wordt nagegaan wat zijn/haar mogelijkheden zijn.
De onderwijs –en opvoedingsbehoeften worden in kaart gebracht en voor iedere
leerling wordt er een individuele aanpak uitgeschreven.
Hieruit worden realistische doelstellingen inzake basis- en beroepsvorming afgeleid.
Het aantal leerlingen per klas ligt lager dan in het gewoon onderwijs.
Naast de praktische vaardigheden wordt er ook vorming gegeven rond
organisatiecultuur en sociale vaardigheden die nodig zijn om zonder problemen te
kunnen werken in een organisatie. Dit kan zijn: gewenning aan een arbeidsritme, sociale
omgangsvormen, het respecteren van regels, het creëren van een
verantwoordelijkheidsgevoel…

De sterkte van het BuSO en bijgevolg ook het sterke punt van een BuSO-schoolverlater is
het feit dat de opleiding heel erg praktijkgericht is.

Wat is Beroeps Gerichte Vorming?
De opleiding heeft heel wat uren praktijk tijdens de zogenaamde Beroeps Gerichte Vorming (= BGV):
BGV is heel specifiek: er worden stapsgewijs een aantal inzichten, vaardigheden
en attitudes bijgebracht die nodig zijn om het takenpakket uit te voeren dat
hoort bij het uitvoeren van een bepaald beroep.

BGV : het leren omgaan met bepaalde materialen of gereedschappen, het
planmatig werken bij een taakuitvoering, het toepassen van sociale
vaardigheden en het rekening houden met relevante werkattitudes zoals orde
en stiptheid. Zo levert de BGV een essentiële bijdrage tot de voorbereiding van
de leerling op het latere leven.

Daarnaast doen de leerlingen de nodige beroepservaring op in de diverse stages en buitenschoolse opdrachten. De stages starten al in het vierde jaar.

Wat is Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming?

Tijdens de lessen GASV (Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming) worden thema’s aangeboden die tot doel hebben de integratie in de maatschappij te bevorderen.

Hierbij komen zowel sociale onderwerpen (pesten, gezondheid, seksuele voorlichting, milieu,…) als meer praktische onderwerpen (op eigen benen staan, de bank, wonen, verzekeringen, solliciteren, OCMW, openbaar vervoer, rijbewijs) aan bod.

Ook de vaardigheden in functie van de opleiding (praktisch rekenen, maten en gewichten, informatie ontleden,…) worden
uitgebreid behandeld. De zelfredzaamheid van de leerlingen wordt bevorderd door het uitvoeren van zelfstandige opdrachten (alleen of in kleine groepen) zowel binnen als buiten de school (winkelen, bankverrichtingen, opdrachten in de VDAB, ziekenfonds,…).